Forum Connemara
bigstock-Plassey-Wreck-23620364WEB.jpg

RDP - LEADER - Irish

LEADER 2014-2020.
Soláthróidh LEADER €3.45 milliún in acmhainní airgeadais chuig Conamara suas go dí 2020.

 

Is tionscnamh de chuid an Aontais Eorpaigh é an clár LEADER (acrainm i bhFraincis a chiallaíonn Links between actions for the development of the rural economy) chun tacú le tionscadail forbartha tuaithe ag leibhéal áitiúil d’fhonn ceantair tuaithe a athbheochan agus poist a chruthú.

Tá sé mar chuid den Chlár Forbartha Tuaithe (RDP) do hÉirinn 2014-2020 agus é  cistithe i bpáirt tríd an gComhbheartas Talmhaíochta agus an státchiste náisiúnta.


I gcomhthéacs na hÉireann, áirítear LEADER faoi thosaíocht a 6 den Chlár um Fhorbairt Tuaithe 2014-2020 (RDP) a bhfuil sé mar phríomhaidhm aige:

"Cuimsiú sóisialta, laghdú bochtaineachta agus forbairt eacnamaíoch a chur chun cinn i gceantair thuaithe a chur chun cinn."

Tá an clár roinnte i dtéamaí agus i bhfo-théamaí éagsúla a léiríonn na riachtanais uileghabhálacha de lucht tuaithe an hÉireann.  Léiríonn siad na príomhdhúshláin atá os comhair lucht tuaithe na hÉireann, maidir le téarnamh geilleagrach, cruthú fostaíochta, dul i ngleic le heisiamh sóisialta agus tionchar an téimh dhomhanda agus ídiú acmhainní a laghdú.

Téama 1: Forbairt Eacnamaíoch, Forbairt Fiontraíochta agus Cruthú Post

Fothéamaí:

  • Turasóireacht tuaithe
  • Forbairt Fiontraíochta
  • Bailte Tuaithe
  • Leathanbhanda

Téama 2: Cuimsiú Sóisialta

Fothéamaí:

  • Seirbhísí Bunúsacha dírithe ar Phobail a bhfuil sé deacair dul i ngleic leo
  • Óige na Tuaithe

Téama 3: Timpeallacht Tuaithe

Fothéamaí:

  • Cosaint agus Úsáid Inbhuanaithe Acmhainní Uisce
  • Cosaint agus Feabhsú na Bithéagsúlachta Áitiúil
  • Forbairt Fuinneamh In-athnuaiteCosaint agus Úsáid Inbhuanaithe Acmhainní Uisce

Sa chomhthéacs áitiúil, déantar LEADER a sheachadadh trí chur chuige 'Forbairt Áitiúil faoi Stiúir an Phobail' (CLLD) atá tacaithe ag Straitéis Forbartha Áitiúil (LDS). Ba é an LDS seo an bonn ar a ndearnadh an cistiú a leithdháileadh ar dtús.

Chuir FÓRAM isteach Straitéis Forbartha Áitiúil mar chuid den phróiseas iarratais le bheith ina ghníomhaire seachadta don chlár nua in 2016. Lean sé seo comhairliúcháin leis an bpobal agus le geallsealbhóirí a rinneadh thar 2015/2016 agus próiseas pleanála straitéiseach ina raibh anailís ar shonraí socheacnamaíocha abhartha agus athbhreithniú ar sholáthar reatha seirbhíse sa réigiún.

Tá gach cinneadh cistithe a ghlacann FÓRAM tacaithe ag cuspóirí agus tosaíochtaí LDS.Gach cinneadh maoinithe a ghlac FÓRAM tacaithe ag na gcuspóirí agus na dtosaíochtaí LDS.


LEADER 2014-2020
Tá athrú ar an tslí a ndéantaí an clár a sheachadadh roimhe seo, déanfar iarratais a phróiseáil anois ag úsáid chur chuige dhá chéim 'Gairm atá Teorannaithe ó Thaobh Ama de'.

Céim 1 – Gairm ar Léirithe Spéise (EOIanna)

Céim 2 – Céim an Iarratais: Beidh an té ar éirigh leo ag an gCéim EOI (m.sh. is gníomhaíocht incháilithe an tionscadal atá beartaithe agus tá sé ag teacht leis an LDS) incháilithe le haghaidh iarratas a chur isteach mar chuid den dara céim den Spriocghairm atá Teorannaithe ó Thaobh Ama de.

Is í an chéad chéim chun iarratas a dhéanamh ar Chistiú LEADER ná Foirm um Léiriú Spéise a chur isteach. Cinntigh le do thoil go bhfuil tú ar aon eolas maidir le spriocdhátaí a bhaineann le Léirithe Spéise.

Déanfar Gairmeacha atá Teorannaithe ó Thaobh Ama de a phoibliú go forleathan, m.sh. ar shuíomh gréasáin FÓRAM, ar na meáin shóisialta, ag cruinnithe eolais agus/nó sna meáin áitiúla.

Is iad na gairmeach cistithe is déanaí agus na dátaí infheidhme ná:


Foirmeacha

·    Léiriú Spéise

·    Foirm do Léiriú Spéise

Naisc Úsáideacha

·    POBAL eolas maidir le LEADER

·    Department of Arts, Heritage Regional, Rural and Gaeltacht Affairs LEADER Information