Forum Connemara
Definitely-use-thisWEB.jpg

Home - Irish

Is Cuideachta Forbartha Áitiúil í FÓRAM Chonamara CLG a bhfuil forbairt eacnamaíoch agus shóisialta réigiún Chonamara mar phríomhaidhm aici.

 

Is é cur chuige FÓRAM ná comhpháirtíocht comhdhéanta de chomhlachtaí deonacha, pobail agus reachtúla atá bunaithe i gConamara, agus é mar chuspóir acu straitéisí agus cláir a chur i bhfeidhm chun dul i ngleic le meath na tuaithe agus imeallacht.

 

Tá stair fhada ó thaobh na forbartha de i gConamara ag FÓRAM ó bhunaigh Connemara West é i 1989 mar cheann de na samhailthionscadail gníomhaíochta faoin Poverty Three Programme (1989-1994). Tar éis an rath a bhí ar an gclár sin i 1994 fuair FÓRAM bunmhaoiniú faoin gClár Forbartha Pobail agus thosaigh ag cur roinnt clár eile i bhfeidhm thar ceann gníomhaireachtaí stáit éagsúla.

In 2006/2007, cinneadh i ndiaidh idirbheartaíochta, díospóireachtaí agus taighde idir príomhpháirtithe leasmhara, rialtas áitiúil agus lárnach, go raibh FÓRAM in áit mhaith chun an Clár Forbartha Tuaithe a sheachadadh don limistéar sin i nGaillimh ar a dtugtar Conamara lasmuigh den Ghaeltacht. Ón tréimhse 2009-2016 chuir FÓRAM i bhfeidhm seachadadh rathúil beagnach €5 milliún de mhaoiniú.

In 2016 chuir FÓRAM Straitéis Forbartha Áitiúil isteach don réigiún Chonamara ar fad lena n-áirítear na hoileáin amach ón gcósta agus bronnadh an conradh air chun an Clár um Fhorbairt Tuaithe 2014-2020 (LEADER) a sheachadadh.

Is straitéis láidir, samhlaíoch agus nuálach í, atá neadaithe i gcultúr, acmhainní, láidreachtaí agus riachtanais Chonamara.

Comhordaíonn FÓRAM Clár Tacaíochta d’Ógánaigh, trí Scéim Fostaíochta Pobail (CE), Scéim Tionscnamh Jabanna FÁS (JI) amháin, Scéim Sóisialta Tuaithe amháin (RSS) agus ceithre chlár Tús.

Cé go bhfuil an tírdhreach ó thaobh maoinithe de athraithe agus fós ag athrú, go háirithe le blianta beaga anuas, leanfaidh FÓRAM ar aghaidh ag dul sa tóir ar chláir, scéimeanna agus maoiniú a chuirfidh príomhaidhmeanna na heagraíochta agus forbairt réigiún Chonamara chun cinn.

Chuige sin, leanfaidh FÓRAM ar aghaidh ag cur chun cinn, ag cabhrú le agus a bheith rannpháirteach maidir le forbairt shóisialta, forbairt fiontair chun athnuachan tuaithe a éascú agus forbairt pobail, atá ceaptha chun leas na bpobal áitiúil a chur chun cinn agus a thairbhiú nó chun déileáil leis na cúiseanna agus na hiarmhairtí a bhaineann le míbhuntáiste nó bochtaineacht shóisialta agus eacnamaíoch.

Leanfaidh FÓRAM ar aghaidh le cur chuige 'ón mbonn aníos' maidir le forbairt atá bunaithe ar na prionsabail a bhaineann le comhoibriú, comhpháirtíocht agus rannpháirtíocht na bpáirtithe leasmhara.

 
Is iomaí dúshlán agus deiseanna atá roimh an limistéir abhantraí arna chlúdach ag FÓRAM ó thaobh cuspóirí forbartha inbhuanaithe a bhaint amach sna blianta atá romhainn.

Tá cuid mhaith den chríoch lag ó thaobh struchtúir de, le comhcheangailteacht dona, leibhéal íseal bheocht déimeagrafach agus bonn eacnamaíoch caol.

Tá laigí struchtúracha le fáil den chuid is mó sa deisceart, sa tuaisceart, san iarthar agus i lár na críche, san áit a bhfuil leibhéal ard spleáchais ar fheirmeoireacht / iascaireacht mhionscála agus ar fhostaíocht shéasúrach

Is léiriú é an taobh thoir den chríoch, a bhfuil baile Uachtar Ard lonnaithe inti, ar chrios peirea-uirbeach atá ag leathnú ar fud chathair na Gaillimhe agus tá a cuid dúshlán éagsúla féin ag an gcuid sin den chríoch.

Ach tá timpeallacht fhisiciúil uathúil, luachmhar ag an gcríoch sin chomh maith mar aon le braistint láidir féiniúlachta agus cultúir.